Så behandlas dina personuppgifter

Blekingebiblioteken värnar om att skydda den personliga integriteten. Det är därför viktigt för oss att informera om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer. På den här sidan beskrivs hur Blekingebiblioteken (avser biblioteken i Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg) samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har gentemot oss. Dina personuppgifter finns tillgängliga i samtliga angivna kommuner.

Innehåll på sidan

Rättslig grund

Vi hanterar bara personuppgifter för personer som fyllt i och signerat vårt avtal för lånekort. Avtalet utgör den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter.

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med hänsyn till EU:s dataskyddsförordning och behandlingen ska i övrigt ske enligt gällande lag.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du skaffar ett lånekort hos Blekingebiblioteken behöver vi:

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer och/eller din e-postadress. 

I samband med registreringen skapas ett unikt ID-nummer (Låntagar-ID) kopplat till dig.

Vi hämtar uppdateringar om personuppgifter från Statens personadressregister SPAR. Detta register används för att vårt låntagarregister ska vara så korrekta som möjligt. Telefonnummer och e-postadress ändras däremot inte automatiskt, så se till att meddela oss om förändringar eller ändra själv via Mina sidor.

Vad gör vi med din information?

Blekingebiblioteken använder dina inlämnade personuppgifter för att kommunicera med dig i enskilda ärenden. Dina uppgifter används även för att hantera bibliotekslån, reservationer och eventuella avgifter. Så snart ett lån är återlämnat och eventuella avgifter betalda raderas uppgifterna om ditt lån i systemet. 

Vilka kan komma att använda informationen om dig?

Dina uppgifter kommer att hanteras av bibliotekspersonal på folk- och skolbibliotek i Karlshamn, Ronneby, Olofström och Sölvesborg samt av de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullfölja våra skyldigheter mot dig. Kommunerna omfattas av offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att uppgifter som lämnas till biblioteken blir allmänna handlingar och kan efter sekretessprövning komma att lämnas ut.  

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi har tydliga uppdaterade rutiner för hur vi ska hantera personuppgifter. Inga personuppgifter finns synliga i biblioteket. Har du skyddad identitet, ta kontakt med oss för mer information. Våra bibliotekssystem och register är låsta och nås endast via personlig inloggning. All personal som kommer i kontakt med låntagarregistret ska skriva under en överenskommelse om tystnadsplikt. Detta gäller även tillfälligt anställda, praktikanter med flera. Vi ger ingen ny PIN-kod utan legitimation. Uppgifter om pågående lån och vilka webbsidor du besöker på bibliotekets datorer omfattas av sekretess och lämnas inte ut till någon annan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du vill avsluta ditt låneavtal kontaktar du oss. Finns det inga lån eller avgifter kopplade till ditt konto, avslutar vi det med detsamma. Ditt påskrivna avtal plockas bort och alla personuppgifter raderas. Har du slutat låna och inte meddelat oss, har vi kvar dina uppgifter i fyra år. Därefter avslutar vi ditt bibliotekskonto och tar bort alla uppgifter kopplade till dig. Vid dödsfall raderas dina uppgifter när vi får ett besked om detta.

Vad har du för rättigheter?

  • Begära tillgång till dina personuppgifter.
  • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
  • Invända mot behandling av personuppgifter.
  • Du kan när som helst återkalla eventuellt samtycke. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades. 
  • Klaga på vår behandling av personuppgifter till Integritetsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten även förkortad till IMY, kan du läsa mer om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter.

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till det bibliotek som du registrerat dig på. Är du inte nöjd med åtgärden kan du kontakta respektive kommuns Dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd med hur kommunen sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakt

Du vänder dig till den kommun där du registrerat dig som låntagare är du osäker på vart så går det bra att kontakta vilket bibliotek som helst så hjälper vi dig vidare.

Olofström

Kontaktuppgifter till Olofströms bibliotek.

Dataskyddsombud

Olofström kommun har ett dataskyddsombud som även gäller för biblioteket. Kontaktuppgifter hittar du på Olofströms kommuns webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Kultur och fritidsnämnden, Box 301, 293 24 Olofström.

Karlshamn

Kontaktuppgifter till Karlshamns stadsbibliotek.

Dataskyddsombud

Karlshamns kommun har ett dataskyddsombud som även gäller för biblioteket. Kontaktuppgifter hittar du på Karlshamns kommuns webbplats.

Personuppgiftsansvarig 

Kulturnämnden, Rådhuset, 37481 Karlshamn.

Ronneby

Kontaktuppgifter till Ronneby stadsbibliotek.

Dataskyddsombud

Ronneby kommun har ett dataskyddsombud som även gäller för biblioteket. Kontaktuppgifter hittar du på Ronneby kommuns webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Fritid- och kulturnämnden, Ronneby kommun, 372 80 Ronneby.

Sölvesborg

Kontaktuppgifter till Sölvesborgs bibliotek.

Dataskyddsombud

Sölvesborgs kommun har ett dataskyddsombud som även gäller för biblioteket. Kontaktuppgifter hittar du på Sölvesborgs kommuns webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Fritid- och kulturnämnden, Sölvesborg kommun, 294 80, Sölvesborg.

Sök

Språk